Skip to content

Angajari

Denumirea Organizaţiei/Angajatorului: SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE – ORADEA
Denumirea Departamentului: CENTRU DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ (Acronim: C.O.C.F.P.)
Titlul proiectului: „CROSS-BORDER NETWORK TO SUPPORT THE PROFESSIONAL CAREER DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION” – CAREER, ROHU 331
1720/12.01.2023

ANUNȚ

Societatea de Binefacere „Don Orione” din Oradea cu sediul în str. Cazaban, nr.49/E organizează selecţie pentru ocuparea a trei posturi de consilier orientare privind cariera și un post de Coordonator Centru de Orientare în Carieră și Formare Profesională. Durata timpului de lucru pentru toate posturile este de 4 ore/zi.

Selecţia se va desfășura la sediul unității după următorul program:
1) 12.01.2023 – 20.01.2023 ora 12 – depunerea dosarelor;
2) 20.01.2023 – ora 15 validarea dosarelor și afișarea rezultatelor;
3) 20.01.2023 – 21.01.2023 – interviu;
4) 21.01.2023 – ora 16 – afișarea rezultatelor;
5) 21.01.2023 – între 16 -17 – depunerea contestațiilor;
6) 21.01.2023 – ora 18 –afișarea rezultatelor finale.

Pentru înscrierea la selecţie, în vederea ocupării posturilor de mai sus,
candidații trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Să prezinte următoarele documente:

  •  Cerere de înscriere tip;
  •  Copie de pe cartea de identitate;
  •  Copie de pe actele de studii (diploma de licență, foaia matricolă, alte acte de studii care susțin calificarea);
  •  Curriculum vitae la finalul căruia să se regăsească persoane care pot da referințe despre candidat;
  •  Memoriu de activitate profesională;
  • Adeverință/Declarație din care să rezulte vechimea în muncă;
  • Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • Adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a munci.

Documentele se vor îndosaria, în ordinea menționată, într-un dosar cu șină care va fi înregistrat la Societatea de Binefacere Don Orione. Informații suplimentare se pot obține la adresa mihellerpeter@gmail.com.

Președinte,
Pr. Valeriano Giacomelli